powrót
1-2(21-22)/2007

Spis rzeczy

Hanna Golasz-Szołomicka
Aedicula jako element kształtowania elewacji rzymskich budowli użyteczności publicznej na terenie zachodniej części Azji Mniejszej3
streszczenie (abstract) - plik HTML

Edmund Małachowicz, Adam Szynkiewicz
Wczesnośredniowieczny kościół obrządku słowiańskiego
w Niemczy
17
streszczenie (abstract) - plik HTML

Tadeusz Kozaczewski
Gród, kasztelania, civitas
25
streszczenie (abstract) - plik HTML

Czesław Lasota, Andrzej Legendziewicz
Badania gotyckiej architektury Namysłowa. Blok ratuszowy
41
streszczenie (abstract) - plik HTML

Jerzy Potyrała
Krajobraz zapomnianej Twierdzy Wrocław
z lat 1890–1914
57
streszczenie (abstract) - plik HTML

Jacek Kotz
Mobilne i amobilne manifestacje wertykalizmu
67
streszczenie (abstract) - plik HTML

Ada Kwiatkowska
Forma domu w architekturze antymodernizmu
75
streszczenie (abstract) - plik HTML

Marek Gosztyła, Lech Lichołai
Współczesne metody konserwacji zabytków na przykładzie obiektów architektonicznych Wiednia83
streszczenie (abstract) - plik HTML

Izabela Mironowicz
Drogi rewitalizacji zdegradowanych struktur miejskich
93
streszczenie (abstract) - plik HTML

Magdalena Baborska-Narożny
Architektura obiektów przemysłowych w kontekście idei zrównoważonego rozwoju – wybrane rozwiązania amerykańskie109

Dariusz Dziubiński
Miasto mieszkańców. Poszukiwanie wielowymiarowej struktury współczesnych miast115

Dagmara Chylińska
Turystyka a wykorzystanie obiektów i cech architektury regionalnej Gór Bystrzyckich i Orlickich – szansa czy zagrożenie?121

Paulina Tobiasz
Waloryzacja przestrzeni miejskiej Łodzi (preferencje mieszkaniowe kobiet i mężczyzn)127

Agnieszka Kołodzińska
Przedszkola – kształtowanie przestrzeni
137

Magdalena Godlewska
Obiekty przemysłu cukrowniczego w strukturze funkcjonalno-przestrzennej Wrocławia145

Prezentacje
Aleksandra Andruchów
Śródmiejski zespół mieszkaniowo-usługowy, Wrocław
151

Nasi mistrzowie
Profesor Tadeusz Kolendowicz
155

Michał Witwicki architekt – konserwator (22 lipca 1921–10 lipca 2007)
159

Sprawozdania
Zebranie Plenarne Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS161