powrót
3(47)/2016
doi:10.5277/arc160302

Magdalena Mlek-Galewska
Wpływ sieci powiązań funkcjonalnych na kształtowanie struktury policentrycznej Polski – badanie symulacyjne

    Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) odwołuje się do idei policentryczności jako głównego mechanizmu zwiększającego integrację przestrzeni Polski i służącego rozprzestrzenianiu procesów wzrostu. W dokumencie KPZK 2030 identyfikowane są ośrodki węzłowe, wyznaczane na różnych poziomach hierarchicznych, powiązane układem relacji funkcjonalnych. Modele takich struktur poddano analizie symulacyjnej mechanizmem pośrednich możliwości. Oceniono wpływ sieci funkcjonalnych na atrakcyjność poszczególnych miast oraz obszarów peryferyjnych. Wykazano efekty integracji policentrycznej struktury przestrzeni Polski na obszarach najbardziej zagospodarowanych oraz słabe oddziaływania na obszarach peryferyjnych.
 
Słowa kluczowe: model pośrednich możliwości, struktura regionalna Polski, struktura policentryczna

pełny artykuł (full article) - plik PDF